امروز برابر است با :30 تیر 1403

کنترل کنورتور دی سی/دی سی در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

Title: کنترل کنورتور دی سی/دی سی در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت
Authors: Javad Rouhi جواد روحی Aboualfazl Ranjbar No’ee ابوالفضل رنجبرنوعی Mehdi Dargahi مهدی درگاهی
Organization: مجتمع عالی آموزش فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
Keywords: پیل سوختی Fuel Cell مدل میانگین فضای حالت Stat Space Averaged Model مدل فضای حالت سوئیچ شده State Space Switched Model کنترل کننده PID PID Controller کنورتور باک-بوست Buck-Boost Converter

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید