امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیر خطی با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه گیری برای یک رآکتور تانک همز

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین بلندی- مهدی خدابنده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید