کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیر خطی با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه گیری برای یک رآکتور تانک همز


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین بلندی- مهدی خدابنده


دیدگاهتان را بنویسید