کنترلرخطی متغیر با پارامتر با معیار H2 تعمیم یافته


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: نجمه اقبال- ناصر پریز


دیدگاهتان را بنویسید