امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

کاربرد آی دی وی آر و آی یو پی کیو سی به منظور کاهش نیاز به منبع ذخیره کننده انرژی برای جبران کمبود..

Title: کاربرد آی دی وی آر و آی یو پی کیو سی به منظور کاهش نیاز به منبع ذخیره کننده انرژی برای جبران کمبود ولتاژ در سیستمهای توزیع
Authors: Hamid Reza Karshenas حمیدرضا کارشناس Majid Moradloo مجید مرادلو Seyyed Javad Moosavi سیدجواد موسوی
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: DVR D-STATCOM IDVR IUPQC Voltage Sag

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید