نگاشت توپوگرافیك فعالیتهای حیاتی مغز با استفاده از ادغام تصاویر MRI


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سبلان دانشور – حسن قاسمیان – مجتبی باقری


دیدگاهتان را بنویسید