امروز برابر است با :30 تیر 1403

نگاشت توپوگرافیك فعالیتهای حیاتی مغز با استفاده از ادغام تصاویر MRI

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سبلان دانشور – حسن قاسمیان – مجتبی باقری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید