معرفی یك الگوریتم زمان بندی جدید برای سیستم های كنترل شده از طریق شبكه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی صفائی- علیرضا بخشائی- یداله ذاكری


دیدگاهتان را بنویسید