امروز برابر است با :1 تیر 1403

مطالعه موردی، بررسی اثر عیوب گیربکس برعملکرد توربین بادی ومیزان اثربخشی هریک از راهکارهای اصلاحی …

Title: مطالعه موردی، بررسی اثر عیوب گیربکس برعملکرد توربین بادی ومیزان اثربخشی هریک از راهکارهای اصلاحی بربهبود آن
Authors: Abbas Bahri عباس بحری Behnam Taghizadan بهنام تقی زادان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: توربین بادی Wind Turbine گیربکس Gearbox عملکرد Performance

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید