امروز برابر است با :28 تیر 1403

Transformer Cooling Control By Online Monitoring System

Title: Transformer Cooling Control By Online Monitoring System
Authors: Bahiyeh Shahbazi بهیه شهبازی Mehdi Savaghebi-Firooz abadi مهدی ثواقبی فیروزآبادی Mohammad Ashouri محمد عاشوری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: ترانسفورماتور Transformer کنترل سیستم خنک سازی Cooling System Control مدل حرارتی Thermal Model دمای نقطه داغ وپیری عایق Hot Spot Insulation Ageing

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید