امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبکه های توزیع با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده

Title: مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبکه های توزیع با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده
Authors: Alimohammad Ranjbar علیمحمد رنجبر Taher Niknam طاهر نیکنام Akbar Yavar Talab اکبر یاورطلب Javad Olamaee جواد علمایی
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: الگوریتم بهینه سازی PSO تولیدات پراکنده شبکه های توزیع مدیریت بهینه بهره برداری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید