امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران

Title: مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران
Authors: Javad Sadeh جواد ساده Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Mohammad Farshad محمد فرشاد Seyyed-Mojtaba Rohani سیدمجتبی روحانی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: تجدید ساختار بازار رزرو رزروگرم و سرد مونت کارلو

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید