امروز برابر است با :29 خرداد 1403

Application of Wavelet and PSO To Price Forecasting in a Deregulated Market

Title: Application of Wavelet and PSO To Price Forecasting in a Deregulated Market
Authors: Seyyed Hossein Hosseinian سیدحسین حسینیان Ali Jahanbani Ardakani علی جهانبانی اردکانی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Fatemeh Fattahi Ardakani فاطمه فتاحی اردکانی Seyyed Ehsan Safavieyh سیداحسان صفویه Fatemeh Jahanbani Ardakani فاطمه جهانبانی اردکان
Organization:
Keywords: Price Forecasting Wavelet Network PSO Method Electricity Market Load Forecasting

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید