امروز برابر است با :14 اسفند 1402

كنترل فازی چند مرحله ای سیستم غیر خطی گوی و میله

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس خسروی- محمد باقر منهاج

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید