كنترل فازی چند مرحله ای سیستم غیر خطی گوی و میله


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس خسروی- محمد باقر منهاج


دیدگاهتان را بنویسید