امروز برابر است با :14 اسفند 1402

كاربرد ویونت و شبكه ویولت در تخمین پاسخ شنوایی ساقه مغز

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید خسروی – محمد حسن مرادی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید