كابرد مدل اتفاقی قطعه ای نرم در بازشناسی كلمات گسسته و متصل


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی پرویز – ابوالقاسم صیادان


دیدگاهتان را بنویسید