طراحی و تحلیل حافظه ای با عرض باند دو برابر برای سوئیچها و روتر های شبکه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد علی صفائی- سید مهدی فخرایی


دیدگاهتان را بنویسید