امروز برابر است با :3 تیر 1403

طراحی وساخت دستگاه مولد ولتاژ باشکل موج دلخواه وکاربرد آن جهت بررسی اثر فلیکر درلامپ های مختلف بصورت

Title: طراحی وساخت دستگاه مولد ولتاژ باشکل موج دلخواه وکاربرد آن جهت بررسی اثر فلیکر درلامپ های مختلف بصورت نمونه
Authors: Seyyed Hossein Hosseinian سیدحسین حسینیان Davood Arab Khaboori داود عرب خابوری Hanif Sedigh Nejad حنیف صدیق نژاد Ali-Rez Ghods علیرضا قدس
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: کیفیت توان مولد ژنراتور فلیکر هارمونیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید