امروز برابر است با :25 خرداد 1403

طراحی مفهومی کویل سیستم اس ام ئی اس از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر کالمن

Title: طراحی مفهومی کویل سیستم اس ام ئی اس از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر کالمن
Authors: Abbas Shoulaee عباس شولایی Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani محمدرضا علیزاده پهلوانی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی آر ال اس شناسایی مقادیر پارامترهای کویل اس ام یی اس فیلتر کالمن نویز سفید مدلسازی کویل اس ام یی اس نوی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید