امروز برابر است با :7 خرداد 1403

A New Approach on Harmonics and Interharmonics Reduction with Frequency Selective Closed-Loop …

Title: A New Approach on Harmonics and Interharmonics Reduction with Frequency Selective Closed-Loop Control in General VSI Inverters
Authors: Hamid Iranmanesh حمید ایرانمنش Seyyed-Reza Hadian Amraee سیدرضا هادیان امرئی
Organization: سازمان انرژی اتمی ایران Iran Nueclear Energy
Keywords: VSI CSPCCI PCC PWM Signal

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید