امروز برابر است با :29 خرداد 1403

طراحی بهینه شبکه های توزیع باهدف کاهش تلفات وبررسی سه شبکه نمونه درایران

Title: طراحی بهینه شبکه های توزیع باهدف کاهش تلفات وبررسی سه شبکه نمونه درایران
Authors: Ahad Kazemi احد کاظمی Safar Farzalizadeh صفر فرضعلی زاده Hamideh Ghadiri حمیده قدیری Mojtaba Gilvanejad مجتبی گیلوانژاد Sara Khayamim سارا خیامیم
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: قابلیت اطمینان شبکه توزیعطراحی شبکه توزیع تغییر شاخه مکان پست فیدر

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید