امروز برابر است با :24 فروردین 1403

Impact of Dynamic Voltage Restorer -DVR- on Reliability Improvement of Distribution System Senitive

Title: Impact of Dynamic Voltage Restorer -DVR- on Reliability Improvement of Distribution System Senitive Loads
Authors: Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Hamed Abdollahzadeh حامد عبدالله زاده Arash Ta’vighi آرش تعویقی Mohammad Rezakhah محمد رضاخواه
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: قابلیت اطمینان شبکه توزیع Reliability کمبود ولتاژ Voltage Sag مدل مارکوف Sensitive Loads شاخص های قابلیت اطمینان نقطه بار DVR Markov’s Model Load Point Reliability Indices

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید