شبیه سازی یك سیستم كنترل فعال نویز 2*2*1 با تخمین مسیر ثانویه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد ابراهیم صادقی علویجه-محمد حسین كهایی- جواد پشتان


دیدگاهتان را بنویسید