سیستم های كنترل یادگیر تكرار شونده بهینه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی مددی- سید كمال الدین نیكروش


دیدگاهتان را بنویسید