امروز برابر است با :8 آذر 1402

سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیکی

مدلسازی سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیکی پیوسته
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید