روشی نوین برای ساده سازی الگوریتم Log-Map در یك كدبردار توربو


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی امامی- حسین خوشبین- مرتضی خادمی


دیدگاهتان را بنویسید