روشی جدید برای نهان نگاری کور تصاویر سطح خاکستری با استفاده از تبدیل والش


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرناز دمهری


دیدگاهتان را بنویسید