امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

رتبه بندی فیدرهای 20 کیلوولت شبکه توزیع جهت سرویس، نگهداری واتوماسیون باتکنیک تحلیل سلسله مراتبی

Title: رتبه بندی فیدرهای 20 کیلوولت شبکه توزیع جهت سرویس، نگهداری واتوماسیون باتکنیک تحلیل سلسله مراتبی
Authors: Reza Ghazi رضا قاضی Alireza Khodabandeh علیرضا خدابنده Nima Amin نیما امین
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: فیدر 20 کیلوولت AHP شاخص موثر بر اتوماسیون تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید