راهکاری جدید در طراحی کنترل کننده قابل شکل دهی مجدد با استفاده از جایابی ساختار ویژه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا اثنی عشری- علی خاکی صدیق- محمد جواد یزدان پناه


دیدگاهتان را بنویسید