امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

دسته بندی شناورهای دریایی با استفاده از ضرائب مدل AR برای نویز تشعشعی صوتی و شبكه عصبی PNN

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمهدی فرخ روز- محمود كریمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید