دسته بندی شناورهای دریایی با استفاده از ضرائب مدل AR برای نویز تشعشعی صوتی و شبكه عصبی PNN


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمهدی فرخ روز- محمود كریمی


دیدگاهتان را بنویسید