امروز برابر است با :3 تیر 1403

حل مسئله درمدار قرار گرفتن نیروگاه ها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال

Title: حل مسئله درمدار قرار گرفتن نیروگاه ها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال
Authors: Saeed Jalilzadeh سعید جلیل زاده Hossein Shayeghi Moghanlou حسین شایقی مغانلو Hossein Haddadian حسین حدادیان
Organization: دانشگاه محقق اردبیلی Mohaghegh Ardebily University
Keywords: قیود قابلیت اطمینان Reliability Constraints در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها Unit Commitment شبکه انتقال Transmission Network الگوریتم ژنتیک کد گذاری شده با اعداد صحیح Integer-Coded Genetic Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید