امروز برابر است با :25 خرداد 1403

A New Approach For Control Of IPFC For Power Flow Management

Title: A New Approach For Control Of IPFC For Power Flow Management
Authors: Ahad Kazemi احد کاظمی Roozbeh Asad روزبه اسد
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: ادوات فکتس FACTS Controllers کنترل پخش بار IPFC اینورتر منبع ولتاژ Power Flow Control VSC

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید