امروز برابر است با :30 تیر 1403

حدود توصیه شده برای طراحی روشنایی به روش آمریکایی

جداول بسیار مفیدی در این فایل می یابید ولی توجه داشته باشید که مقادیر مشخص شده توسط استاندارد آمریکایی، استاندارد اروپایی و استاندارد کمیته روشنایی ایران هیچ ربطی بهم ندارند و به عبارت دیگر هر کسی ساز خود را میزند!

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید