حدود توصیه شده برای طراحی روشنایی به روش آمریکایی


جداول بسیار مفیدی در این فایل می یابید ولی توجه داشته باشید که مقادیر مشخص شده توسط استاندارد آمریکایی، استاندارد اروپایی و استاندارد کمیته روشنایی ایران هیچ ربطی بهم ندارند و به عبارت دیگر هر کسی ساز خود را میزند!


دیدگاهتان را بنویسید