جستجوي اطلاعات مبتني بر مدل هاي اطلاعاتيWP- AWP- AWPSبوسيله


جستجوي اطلاعات مبتني بر مدل هاي اطلاعاتيWP- AWP- AWPSبوسيله سيستم فازي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسن زارعي – زينب توكلي


دیدگاهتان را بنویسید