امروز برابر است با :10 اسفند 1402

تکنیک جدید جایگشت دورانی طیف سیگنال برای بهینه سازی subband coding

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد علی مسندی شیرازی- علی حقدل

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید