توزيع اقتصادي بار ميان نيروگاههاي حرارتي


توزيع اقتصادي بار ميان نيروگاههاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک با در نظر گرفتن کمينه سازي آلودگي زيست محيطي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد کاشکي


دیدگاهتان را بنویسید