امروز برابر است با :4 خرداد 1403

توزيع اقتصادي بار ميان نيروگاههاي حرارتي

توزيع اقتصادي بار ميان نيروگاههاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک با در نظر گرفتن کمينه سازي آلودگي زيست محيطي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد کاشکي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید