امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تنظیم تطبیقی رله فرکانسی بادرنظرگرفتن اثر دینامیک سیستم وباربر پاسخ فرکانسی

Title: تنظیم تطبیقی رله فرکانسی بادرنظرگرفتن اثر دینامیک سیستم وباربر پاسخ فرکانسی
Authors: Hossein Kazemi Kargar حسین کاظمی کارگر Jaber Mirzaee جابر میرزایی
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید