امروز برابر است با :12 اسفند 1402

تلفیق مجزا سازی شین با امپدانس تشدید سری سلف و خازن برای محدودسازی جریان خطا در پستهای فشارقوی ایران

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید جوادی- ایمان رحمتی- عباس اخوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید