تشخیص غیر حساس به چرخش اثر انگشت به كمك تصویر بلوك جهتی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق هل فروش – حسن قاسمیان


دیدگاهتان را بنویسید