امروز برابر است با :29 خرداد 1403

تشخیص غیر حساس به چرخش اثر انگشت به كمك تصویر بلوك جهتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق هل فروش – حسن قاسمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید