تخمین كانال و آشكارسازی همزمان اطلاعات در سیستمهای MIMO با استفاده از الگوریتم EM و دیكدینگ كروی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پگاه حاجیانی- حسین تجلی- حمید رضا شفیعی


دیدگاهتان را بنویسید