امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تخمین دقیق فركانس پیچ برای كاربرد تبدیل گفتار

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی اسلامی- ابوالقاسم صیادیانi

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید