تخمین اتوماتیك پارامترهای كلاسهای بافتی تصاویراستفاده از روش تطبیقی هایبرید برای کنترل دقیق موقعیت


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اصغر طاهری- مصطفی طاهری- محمد رضا طریحی


دیدگاهتان را بنویسید