امروز برابر است با :20 آذر 1402

برچسب زدن گفتار با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ستار هاشمی- محسن رحمانی-محمد رضا كنگاوری-ناصر مزینی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید