برچسب زدن گفتار با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ستار هاشمی- محسن رحمانی-محمد رضا كنگاوری-ناصر مزینی


دیدگاهتان را بنویسید