امروز برابر است با :30 تیر 1403

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال درجهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک

Title: برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال درجهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک
Authors: Saeed Jalilzadeh سعید جلیل زاده Hossein Haddadian حسین حدادیان Sajjad Galvani سجاد گلوانی Meisam Mahdavi میثم مهدوی Hadi Hosseinian هادی حسینیان
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: برنامه ریزی توسعه انتقال کفایت خطوط الگوریتم ژنتیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید