امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Neural Network Two Terminal Approach For Fault Location In Transmission Line Distance Protection

Title: Neural Network Two Terminal Approach For Fault Location In Transmission Line Distance Protection
Authors: Mahmoud Jourabian محمود جورابیان Seyyed-Saeed ollah Mortazavi سیدسعیداله مرتضوی Iman Sa’di-nezhad ایمان سعدی نژاد
Organization: دانشگاه شهید چمران اهواز Ahvaz Shahid Chamran University
Keywords: حفاظت دیستانس Power Transmission Line تحلیل خطا Fault Analusis خطوط انتقال نیرو Tele-protection اندازه گیری از دو ترمینال خط Distance Protection حفاظت مخابراتی و شبکه های عصبی مصنوعی Two-end Measurment Artificial Neural Network

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید