امروز برابر است با :30 خرداد 1403

اندازه گیری و مدلسازی تاثیر فشارمحیطی برجریان نشتی روغن درترانسفورماتورها

Title: اندازه گیری و مدلسازی تاثیر فشارمحیطی برجریان نشتی روغن درترانسفورماتورها
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Hamid-Reza Tayyebi حمیدرضا طیبی Mohammad Mirzaee محمد میرزایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: روغن ترانسفورماتور فشار محیطی و جریان نشتی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید