اندازه گیری آنتن بروش میدان دور در حوزه زمان


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مجید اخوت- محمد حكاك


دیدگاهتان را بنویسید