اصلاح سیستم هدایت یک موشک نمونه با روش مدل های چندگانه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی وهابیان تهرانی- علی خاکی صدیق


دیدگاهتان را بنویسید