استريوويژن: روشي براي فاصله يابي


استريوويژن: روشي براي فاصله يابي و غلبه بر مشکلات موجود در سيستم هاي فاصله يابي کنوني
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بنيامين دوجي


دیدگاهتان را بنویسید