امروز برابر است با :24 خرداد 1403

استخراج و استفاده از معیار اطمینان كلمات در بازشناسی گفتار پیوسته فارسی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آزاده حاجی حسینی- فرشاد الماس گنج

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید