امروز برابر است با :4 تیر 1403

ارزیابی اثر محدودیت رنج دینامیكی توان بر الگوریتم كنترل توان در ارتباط معكوس سیستم های مخابراتی سیال

ارزیابی اثر محدودیت رنج دینامیكی توان بر الگوریتم كنترل توان در ارتباط معكوس سیستم های مخابراتی سیال سلولی
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا سعادت-منصور نخكش- ابراهیم احمدی بنی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید