امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

ارائه یك ساختار VLSI بهینه جهت پیاده سازی تبدیل موجك گسسته یك بعدی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید احمد صالحی- سعید صدری- نوروز معتمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید